Kalite Danışmanlık

Zaman ve Hız, Sizin için Önemli ise, Size verebilecegimiz bir hizmet, Mutlaka vardır...

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

Yatırım Teşvik Belgesi Tüm bölgede Yapılacak yatırımlar için alınacak makine ve teçhizatlara KDV ve Gümrük Vergisi ödemeden alınmasını saglayan, Bölgesel destek bazında; Vergi indirimi, Sigorta primi desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Gelir vergisi stopajı desteği, Faiz desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi sağlayan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) ile elektronik ortamda düzenlenen belgedir. Yatırım Teşvik Belgesinde Amaç; Firmaları Yatırıma yönlendirmek, Firmaların Ekonomiye katkısını arttırmak ve İstihdam sağlamaktır. sanayi ve teknoloji bakanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları elektronik sistem üzerinden yapılmaktadır. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) yetkilendirme işlemleri ve belge müracaatı için aşagıdaki evraklar gereklidir;

1- E-TUYS Yetkilendirme Dilekçesi İndirmek için tıklayınız.

2- E-TUYS-Kullanıcı Yetkilendirme Formu İndirmek için tıklayınız.

3- E-TUYS-Taahhutname İndirmek için tıklayınız.

4- Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri

5- Ticaret Sicil Gazeteleri ticaret odası onaylı yada asıl (kuruluş, varsa ünvan ve adres değişikliği, son sermaye gazetesi)

6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı, Yatırım ÇED yönetmeligine girmiyor ise ÇED muafiyet yazısı alınmış olmalıdır.

7- Tüm makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiyat teklifleri,

8- Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için kira kontratı. Yatırım yapılacak arsa Şirkete ait ise Tapu Fotokopisi, OSB de yapılan yatırımlarda tahsisi yazısı aslı,

9-“Komple yeni yatırım” haricinde bir yatırım türünde ise (tevsi, modernizasyon vb.) firmanın en son tarihli ve geçerli Kapasite Raporunun Oda onaylı nüshası,

10- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

BİZİ ARAYIN TEŞVİK BELGENİZİ TEMİN EDELİM: 0 312 229 33 94

Teşvik Belgesi Revize İşlemleri                               Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri


YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI TÜM DETAYLAR

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

1-Genel Teşvik Uygulamaları
2-Bölgesel Teşvik Uygulamaları
3-Öncelikli Yatırımların Teşviki
4-Stratejik Yatırımların Teşviki

ekonomi bakanlığı
Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita:

ekonomi bakanlığı
Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,
1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL
3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı,
1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den,
3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı
50 Milyon TL’dir.


DESTEK UNSURLARI

Katma Değer Vergisi İstisnası:
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:
Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi:
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Faiz Desteği:
Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi:
Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İadesi:
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

ekonomi bakanlığı

ekonomi bakanlığı

ekonomi bakanlığıNot: Yukarıda bahsi geçen konular genel konulardır. Yatırım Teşvik Belgesinin alınabilmesi için daha birçok teknik detay ve profesyonel yöntem gereklidir. Kalite Danışmanlık olarak bu profesyonel hizmeti tarafınıza sunmaktan gurur duyarız.

BİZİ ARAYIN: 0 312 229 33 94


- Yatırım Teşvik Sistemi Detaylı Açıklama (2012/3305)


Etiketler : Yatırım Teşvik Mevzuatı | Yatırım Teşvik Bölgeleri | Yatırım Teşvik Belgeleri | Yatırım Teşvik nedir ? | Yatırım Teşvik Kanunu | Yatırım Belgesi | Yatırım Kredisi | Yatırım Teşvik Belgesi | Yatırım Teşvik Belgesi | Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar | Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi | Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı | Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma