Kalite Danışmanlık

Zaman ve Hız, Sizin için Önemli ise, Size verebilecegimiz bir hizmet, Mutlaka vardır...

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU | ÇED MUAFİYET(KAPSAM DIŞI) İŞLEMLERİ

ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), kalkınma projelerinin çevresel etkilerini tanımlamak için yürütülen bir süreçtir. İlgili AB Direktifi 1985 yılında yürürlüğe girmiş ve böylece ÇED Avrupa Birliği ne üye ülkelerde çevre üzerinde önemli etkileri olabilecek bazı kamu ve özel sektör projelerinin çevresel etkilerini değerlendirmek üzere uygulanacak kanuni bir prosedür haline gelmiştir. Ülkemizde ÇED Yönetmeliği 7 şubat 1993 te yayımlanmıştır ve o tarihten itibaren önemli çevresel etkileri olabilecek yatırım projelerine uygulanacak kanuni bir prosedür olarak yürürlüktedir.

Uygulamada elde edilen sonuçlar ve AB katılım sürecindeki mevzuat uyumlaştırılması çalışmaları bağlamında ÇED Yönetmeliği birkaç kez revize edilmiş olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle yürürlüktedir

Ürün gümrüğe geldikten sonra Kontrol Belgesi alınması işlemlerine başlanılması, işlemler sonuçlanıncaya kadar ürünlerinizin gümrükte sağlıksız koşullarda beklemesine, bu durum da ürün kalitesinin düşmesine sebep olabilmektedir. Ayrıca, gümrükte geçen her gün için, ürünlerin maddi değeri, depoda kapladığı alan ile orantılı olarak (gümrük alanını işgal etmekten dolayı) ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne “Depolama (Ardiye)” Ücreti ödemek zorunda kalırsınız

ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin ÇED Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetler; (EK-I) ÇED Raporu, Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetler (EK-II) ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak zorundadır.

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası ancak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Yeterlik Belgesi almış firmalar tarafından hazırlanabilir.

ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu düşünülen faaliyetler için Bakanlık veya illerde İl T.C. Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri'ne müracaat edilmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelere ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

ÇED MUAFİYET(KAPSAM DIŞI) İŞLEMLERİ

ÇED belgeleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamına giren projelerin işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrası dönemde izlenmesi ve denetlenmesini gösterir belgelerdir.

ÇED Muafiyeti : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı yönetmelikte yer alan Ek-I ve Ek- II listelerinde yer almayan projelere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında verilen ve projenin ÇED yönünden herhangi bir sıkıntı teşkil etmediğine, ÇED kapsamında işlem olmadığına dair verilen bir yazıdır.

ÇED Muafiyeti genelde resmi kurumlarda yapılan işlemlerde ve bunun gibi resmi kurumlardan talep edilen belgeler için şart koşulan bir yazıdır.

Firmamız en kısa sürede bu belgeyi temin etmektedir. Projenizin EK-1 , Ek-2 yada ÇED muafiyeti kapsamına girip girmediğini aşağıda yer alan listelerden öğreneceğiniz gibi bize ulaşarak ta teknik detayları ile öğrene bilirsiniz.